Statut fundacji

Fundacja Szkoła Sług Ducha
Adres: 31-004 Kraków,
ul. Plac Wszystkich Świętych 5
NIP: 6762494475
REGON: 362728913
KRS 0000579562

Członkowie reprezentacji:
Siwek Grzegorz Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej
Orczykowski Mariusz – Członek Rady Nadzorczej
Filipiak Marek Mateusz – Członek Rady Nadzorczej
Filipiak Katarzyna Anna – Członek Zarządu
Osowski Seweryn – Prezes Zarządu
Sylwia Sadlik – Członek Zarządu


§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieokreślony.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

4. Ministrem właściwym ze względu na cele działania Fundacji jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych – Minister Administracji i Cyfryzacji.


§ 3

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2. Fundacja może posiadać udziały w spółkach kapitałowych oraz przystępować do stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz łączyć się z innymi fundacjami.

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Fundacja realizuje następujące cele:

1. Cele kultu religijnego:

1) pomoc chrześcijanom w rozwoju ich osobistej relacji z Bogiem,

2) pomoc kościołom, wspólnotom i innym organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju i sprawowaniu kultu religijnego, oraz związanej z tym działalności ewangelizacyjnej, formacyjnej i misyjnej,

3) wspomaganie rozwoju i integracji wspólnot chrześcijańskich sprawujących kult religijny,

4) budowanie i wzmacnianie dialogu ekumenicznego wśród denominacji chrześcijańskich oraz dialogu międzywyznaniowego,

5) prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej, związanej z kultem religijnym w wymiarze indywidualnym i masowym, w Polsce i za granicą.

2. Cele oświaty i nauki:

1) edukacja i formacja chrześcijańska,

2) formacja i kształcenie osób, które w przyszłości miałyby kierować działalnością na rzecz grup społecznych potrzebujących wsparcia: rodzin, osób ubogich, samotnych i chorych, osobami wykluczonymi społecznie,

3) pomoc w rozwoju i wydobywaniu indywidualnych talentów człowieka,

4) propagowanie zgłębiania myśli i apologetyki biblijnej.

3. Cele kulturalne:

1) promowanie dziedzictwa kościoła katolickiego i innych denominacji chrześcijańskich,

2) poznanie oraz dowartościowanie żydowskich korzeni chrześcijaństwa,

3) promocja kultury i artystów chrześcijańskich.

4. Cele pomocy społecznej:

1) inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami i osobami potrzebującymi: ubogimi, samotnymi i chorymi, osobami wykluczonymi społecznie,

2) kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa zapobiegających patologiom społecznym,

3) pomoc rodzicom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych.

5. Cele charytatywne i dobroczynności:

1) pomoc osobom pochodzenia polskiego i żydowskiego oraz osobom innych narodowości, szczególnie ofiarom Holokaustu,

2) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych człowieka.


§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) promowanie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego, zgodnej z nauką Kościoła Katolickiego,

2) finansowanie spotkań, kursów i konferencji chrześcijańskich,

3) organizowanie i prowadzenie spotkań, kursów i konferencji chrześcijańskich,

4) organizowanie, przygotowywanie i wyposażenie miejsc modlitwy,

5) prowadzenie poradnictwa biblijnego,

6) działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą,

7) prowadzenie kursów i szkoleń,

8) organizowanie koncertów,

9) organizowanie wystaw,

10) prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,

11) prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktycznej w zakresie patologii stylu życia, chorób społecznych i cywilizacyjnych,

12) przekazywanie środków na rzecz osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku,

13) przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

14) prowadzenie poradnictwa prawnego,

15) wspieranie (także finansowo) kościołów, wspólnot, organizacji i służb chrześcijańskich oraz osób indywidualnych, które propagują wartości zgodne z celami fundacji lub prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji,

16) upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania,

17) działalność wydawniczą w zakresie objętym celami fundacji,

18) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami fundacji,

19) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

20) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami, prowadzącymi podobną działalność w Polsce i zagranicą,

21) organizowanie i prowadzenie wycieczek i pielgrzymek,

22) organizowanie lub współorganizowanie, finansowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności fizycznej i umysłowej takich jak: kursy, warsztaty, zajęcia z zakresu sztuki i muzyki, zajęcia rekreacyjne, kluby oraz szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

23) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie imprez publicznych, festynów, jarmarków i widowisk, festiwali, wystaw, koncertów i przedstawień artystycznych, w tym teatralnych,

24) organizowanie, finansowanie i przeprowadzanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, szkoleń, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów, warsztatów artystycznych oraz innych form przekazywania wiedzy,

25) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym poprzez: redakcję i wydawanie utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozprowadzanie ulotek, organizowanie pokazów filmowych i audiowizualnych oraz audycji muzyczno-słownych, prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne,

26) prowadzenie działalności promocyjnej informacyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji oraz mediach elektronicznych oraz innymi sposobami,

27) współpracę i kooperację z organizacjami, podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność nawiązującą do celów i obszarów działania Fundacji.

Powyższe cele i działania realizowane są poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Fundacja może działać również, jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.